Nová právní úprava zákona o pozemních komunikacích

Podle zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.) za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, odpovídá vlastník nemovitosti. Tedy pokud vlastník neprokáže, že nebylo v jeho možnostech vzniklou závadu odstranit, nebo alespoň zmírnit důsledky závad, které byly způsobeny povětrnostními vlivy. Pokud povinný subjekt svou povinnost nesplní, může mu být obvodním úřadem uložena pokuta.

Zákon v současném znění přímo neukládá, kdo přesně má zajistit schůdnost nebo sjízdnost komunikace. Nenařizuje to ani vlastníkovi komunikace, ani vlastníkovi přilehlých nemovitostí. Povinnost vlastníka komunikace pečovat o komunikaci je odvozována pouze nepřímo ze zmocnění Ministerstva dopravy. Povinnost vlastníka přilehlé nemovitosti je odvozována z Občanského zákoníku, konkrétně z ustanovení, jež se týkají odpovědnosti za škodu. Vlastník chodníku je povinen zajistit jeho schůdnost, ale odpovědnost za škody způsobené závadami ve schůdnosti chodníku je přiřčena vlastníkovi přilehlé nemovitosti. Tento rozpor byl v minulosti několikrát napadán ve vztahu k Listině základních práv a svobod, která zakazuje nucené práce na cizím majetku. Výsledkem je právně rozporný a nejasný stav umožňující zásadně rozdílné výklady.

Před nedávnem se v médiích objevila zpráva, že Senát P ČR předložil návrh na změnu zákona o pozemních komunikacích, který si klade za cíl změnit dosavadní právní úpravu a přenést odpovědnost za schůdnost chodníku na jeho vlastníka. Tím je v drtivé většině případů obec. Podle usnesení Ústavně právního výboru senátu P ČR se zdá být už sama skutečnost, že vlastník nemovitosti má odpovídat za škody vzniklé na přilehlém chodníku, který mu nepatří, absurdní a je v rozporu s civilistickou zásadou, že za své vlastnictví odpovídá především vlastník. Přitom pokud vlastník předmětnou nemovitost opravuje a zasáhne například lešením do chodníku, zaplatí poplatek za zábor veřejného prostranství. Z tohoto důvodu návrh zmíněného zákona navrhuje vypustit ustanovení, že za škody způsobené závadou ve schůdnosti na přilehlém chodníku odpovídá vlastník přilehlé nemovitosti.

Je asi pravdou, že z tohoto nového návrhu zákona by měli velkou radost všichni domovníci, kterým by zvláště v zimních měsících ubyly starosti s úklidem sněhu a ledu před jimi spravovanou nemovitostí. Na druhou stranu by podle našeho názoru výrazně přibylo stížností na to, že právě před jejich domem v důsledku nedostatečného odklízení sněhové nadílky hrozí větší riziko úrazu.

Kdo by ale takové stížnosti řešil? A kdo by pak práci úklidové firmy kontroloval? A jakým způsobem? Má v tom Úřad MČ Praha 8 jasno? Při současné právní úpravě, kdy za úklid chodníků před nemovitostí odpovídají jednotliví vlastníci nemovitostí, je při zimní procházce po Praze 8 na první pohled zřejmé, kdo si své povinnosti plní a kdo nikoliv. Také systém ukládání pokut za neplnění uložených povinností se zdá při současné právní úpravě mnohem transparentnější, než jaký by mohl být, kdyby úklid těchto komunikací na území Prahy 8 zajišťoval centrálně jeden subjekt. Záměrně zde nezmiňuji finanční zátěž, kterou by centrální zajišťování této služby přineslo obecnímu rozpočtu Prahy 8.

Podle některých názorů je mechanizované čištění komunikací, které je centrálně zajišťováno obcí, považováno za ekonomicky mnohem výhodnější než je roztříštění péče mezi majitele přilehlých nemovitostí. Podle našeho názoru ale takový způsob řešení čištění chodníků jen poskytuje širší prostor pro možnost korupčního chování těch, kteří by o výběru úklidové firmy, která by centrálně zajišťovala úklid chodníků na celém území Prahy 8, rozhodovali. V této souvislosti bude muset Úřad MČ Praha 8 vyřešit způsob, jakým bude monitorovat stav odváděných prací, za které bude poskytovat finanční prostředky.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892